Reklamační řád

Krátký podtitulek k výrobě…nějaký souhrn třeba.

REKLAMAČNÍ ŘÁD OKNA MORAVČÍK s.r.o


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tento reklamační řád (dále jen RŘ) se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně práv spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva objednatele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. Dodavatel je obchodní společnost Okna Moravčík s.r.o se sídlem U Pískovny 12 Dubice, Česká Lípa, IČ:07640064, DIČ:CZ07640064 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 43046

1.3. Odběratel je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží (smlouvu o dílo).

1.4. V případě reklamace díla se rovněž použije tento reklamační řád (místo zboží se použije označení dílo).

2. Výrobky a služby zahrnuté do záruky, záruční doba


2.1. Tato záruka se vztahuje na: – plastová a hliníková okna, výklady a dveře (vchodové, balkónové) vyrobené z profilového systému GEALAN a ALUPROF doplňky a příslušenství k oknům a dveřím-venkovní a vnitřní parapety, větrací mřížky, samozavírače, dveřní kování, pákové ovladače apod.- žaluzie interiérové horizontální a vertikální,textilní roletky, plisse,žaluzie venkovní,rolety venkovní, sítě proti hmyzu, markýzy a garážová vrata

2.2. Záruční doba činí:

a) záruční doba na funkčnost plastových a hliníkových výrobků dodávané společností Okna Moravčík vč. doplňků a příslušenství činí 24měsíců.

b) řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností Okna Moravčík s.r.o může záruční doby uvedené v odstavci a) prodloužit, popřípadě i vyloučit. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi odběratelem a společností Okna Moravčík s.r.o upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva – v ostatních otázkách, příslušnou smlouvou neřešených, se uplatní tento reklamační řád.

2.3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí zboží. Odmítne-li odběratel bezdůvodně zboží převzít, záruční doba počíná běžet ode dne, kdy mu dodavatel umožnil se zbožím volně nakládat. Do záruční doby se nepočítá doba ode dne přijetí reklamace dodavatelem do doby, kdy reklamovaná vada byla odstraněna. V případě dodání nového výrobku začíná na tento výrobek běžet nová záruční doba, a to ode dne předání odběrateli.

3. Odpovědnost za vady zboží


3.1. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vady zboží zjištěné při předání zboží, po předání zboží v rámci poskytované záruky za jakost, jen v případě, že tyto vady byly způsobeny porušením jeho povinností.

3.2. Dodavatel neodpovídá za vady zboží, zjištěné po předání zboží, pokud tyto byly způsobeny porušením povinností odběratele, zvláště při: – nevhodném užívání nebo manipulaci, nedodržení návodu na použití a údržbu, zanedbání pravidelné péče,

– jakémkoliv zásahu do konstrukce výrobků

– poškození zboží třetí osobou (např. při zednických pracích, omítání, svařování apod.)

– poškození zboží vlivem vad stavební konstrukce (nestabilita, sedání, nevhodné kotvení, statické zatěžování rámů a křídel apod.)

– poškození (nefunkčnost) zboží z důvodu stavební nepřipravenosti otvoru v den montáže

– vady způsobené odstraněním distančních podložek a vyrovnávacích klínku při pracích navazujících na stavbě

– vady zboží vyplývající z dodatečně odběratelem požadovaného nevhodného členění zhotovovaných výrobků, na které byl odběratel předem dodavatelem písemně upozorněn

– vady způsobené vystavením zhotovených výrobků extrémním podmínkám (agresivní prostředí, prašnost apod.)

– poškození zboží živelnou pohromou nebo jinou neodvratitelnou událostí

– neodborně provedené montáži (u kupních smluv, kdy montáž prvků zajišťuje odběratel)

– použití vadné věci dodané odběratelem, ke zhotovení zboží

– vady, na které byl odběratel upozorněn před montáží či dodáním a na které odběrateli byla poskytnuta sleva z důvodu těchto vad.

3.3. Odběratel nebo jeho zástupce při předání je povinen si zboží prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost a ihned oznámit dodavateli zjevné vady. Dodavatel neodpovídá za vady zboží, které mohly být zjištěné odběratelem již při jeho převzetí.

4. Druhy vad


4.1. Z hlediska charakteru může mít zboží vady právní a fyzické.

4.2. Právní vady má zboží, pokud je zatíženo právem třetí osoby. Dodavatel prohlašuje, že žádné jim dodané zboží není takto zatíženo. Právní vadu má zboží v držení odběratele, pokud tento neuhradí dodavateli sjednanou kupní cenu v plném rozsahu a zboží prodá nebo předá třetí osobě.

4.3. U fyzických vad se dle možnosti zjištění nebo projevení může jednat o vady zjevné nebo skryté. Za vady zjevné jsou považovány nedostatky zjistitelné při předání zboží nebo bezprostředně po něm. Skryté vady se projeví po delší době užívání zboží a nelze je zjistit předchozím způsobem.

4.4. U fyzických vad se dle možnosti odstranění může jednat o vady odstranitelné nebo neodstranitelné. Za odstranitelné vady se považují vady, kdy jejich odstraněním netrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena v řádně stanovené či dohodnuté lhůtě.

5. Způsob reklamování vad


5.1. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být odběratelem uplatněna prokazatelně osobně, telefonicky, písemnou formou na adresu sídla dodavatele, anebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu s jednoznačnou identifikací výrobku, s uvedením čísla zakázky (smlouvy), popisu závady, jména a kontaktních údajů reklamujícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však:

– na množství – nejpozději při převzetí zakázky

– na lom skla – nejpozději při převzetí zakázky

– na vnější škráby a další zjevná poškození – nejpozději při převzetí zakázky

– na škráby prokazatelně vzniklé ve výrobě (např. uvnitř izolačního skla) – do šesti měsíců ode dne dodávky

– na zjevné vady – rozměrové, chybné provedení, složení skel či meziskelních příček, vadné díly kování, vady montáže a jiných prací. – nejpozději do tři dnů od předání a převzetí díla (zboží)

– skryté vady – nejpozději do konce záruční doby

5.2. Odběratel je povinen zabezpečit uchování zboží ve stavu zjištění reklamace až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem společnosti Okna Moravčík s.r.o, jinak mu není možné přiznat právo z vad.

5.3. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení (ve standardních případech do pěti pracovních dnů, ve složitých případech do dvaceti dnů) po obdržení reklamace odběrateli oznámit, zda reklamaci uznává či nikoli, a sdělit odběrateli, v jakém termínu zahájí odstraňování reklamovaných vad.

5.4. Předmětem reklamace může být pouze zboží, na němž je vada bránící řádnému užívání. Osobní újmy a jakékoli jiné následné a nepřímé škody nejsou do této záruky zahrnuty.

5.5. Způsob odstranění reklamované vady je na volbě dodavatele (seřízení, oprava či výměna prvku, poskytnutí přiměřené slevy), pokud odběratel sám neuvede, jaký nárok z vadného plnění uplatňuje.

6. Rozsah záruky


6.1. Záruka se vztahuje na tvarovou a barevnou stálost profilů, izolačního skla, PVC panelů, dveřních výplní, vitráží, venkovních a vnitřních parapetů, gumového těsnění, funkčnost kování, soudržnost konstrukčních spojů.

6.2. Plastové a hliníkové profily GEALAN a ALUPROF (rámy a křídla)
Vadami, na něž se vztahuje záruka na jakost, jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání profilu a znehodnocují jeho fyzický stav.

Záruka se nevztahuje na:
– poškození povrchových ploch způsobená nesprávným čištěním nebo zanedbáním pravidelné péče. To platí především pro silné a špatně odstranitelné nečistoty.

-poškození, způsobená agresivními nebo abrazivními čisticími prostředky, znečištění způsobená nadměrným působením prostředí, ve kterém se stavba nachází (zvýšená vlhkost, prašnost, emise apod.) nepodléhají záruce

– záruka se rovněž nevztahuje na zbarvení, vyvolané chemickými reakcemi (např. částice zinku, látky vyplavené z eternitových fasád, eternitových parapetů apod.)

– přirozené opotřebení povrchů

– deformace a změny profilů způsobené vadnou konstrukcí stavby

– změny profilů způsobené odběratelem z důvodu nedodržení pokynů dodavatele na odstranění krycí ochranné fólie nejpozději do 14 dnů od data předání a převzetí díla (barevné a statické změny, deformace apod.).


Optické vady (škrábance, rýhy, nerovnosti apod.) jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1,5 metru pod úhlem, který odpovídá běžnému využití prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné!
Škrábance a vrypy jsou přípustné rovněž za podmínky, že součet jejich délek na jednom plastovém nebo hliníkovém prvku je menší než 100 mm, přičemž délka jednoho škrábance smí být maximálně 30 mm. Obdobně se posuzují vady u plastových komůrkových parapetů.

6.3. Izolační dvojsklo
Vadou ani zhoršením jakosti izolačního skla nejsou a z reklamací jsou vyloučeny:

a) jeho přirozené fyzikální, chemické a jiné objektivní přírodní vlastnosti věcí, ze kterých jsou zhotoveny, ani změny na nich, ke kterým v budoucnu dochází přirozenými fyzikálními a chemickými procesy.

– prasklina ve skle, příčinou které je zejména tepelně indukované napětí, nebo pohyb konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání (rána, náraz pohyblivé části prvku, působení tepelně indukovaného napětí, pohyb konstrukce rámu apod.). Izolační skla s duplexem nesmí být vystavena mrazům (nedokončené stavby kde dochází ke konkávnímu prohnutí) a tím prasknutí pod duplexem. Pokud by bylo pnutí, nebo prasknutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat a neprošlo by lisem, kde je tlak 3,5 barů

– izolační sklo s meziskelními mřížkami. Klepání mřížek při manipulaci s okny, dveřmi nebo drnčení při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplývá to z technologie výroby a použitých materiálů. Jakákoliv mřížka nebo DUPLEX zhoršují hodnotu koeficientu prostupu tepla a nikde se neměří ani neuvádí o kolik. Z podstaty těchto prvků vyplývá, že tvoří tepelný most uprostřed dvojskla. Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Maximální odchylka rastru polí: do 1 m délky +/- 2 mm nad 1 m délky +/- 3 mm, maximální odchylka křížových a ostatních spojů +/- 1,5 mm. Škráby, skvrny, otřepy, nečistoty jsou povoleny nerozeznatelné při běžném pohledu ze vzdálenosti 1,5 metru, u ohýbaných meziskelních příček povolena deformace tvaru profilu příčky + mírné zvlnění profilu, které je dáno fyzikálními vlastnostmi materiálu.

– vnější kondenzace na izolačních sklech se může objevit jak uvnitř tak vně budovy. Pokud nastane uvnitř budovy, jde většinou o vysokou vlhkost v místnosti, společně s nízkou vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jiné prostory s vysokou vlhkostí jsou zvláště citlivé. Pokud nastane vně stavby, jde o kondenzaci způsobenou noční ztrátou tepla vnějšího povrchu skla vyzářeného infračerveným zářením vůči jasné obloze, společně s vysokou vlhkostí vnější atmosféry, ale ne deštěm. Tyto jevy nejsou vadou izolačního skla, jsou způsobeny atmosférickými podmínkami

– tvorba kondenzátu na povrchu tabule skla na straně do místnosti se podporuje znemožněním cirkulace vzduchu, např. hlubokou špaletou, závěsy, květináči, okenními žaluziemi a rovněž nevhodným uspořádáním topných těles, nedostatečným větráním, apod.

b) změny na některé ze součástí, při jejich vzájemném pohybu v důsledku jejich technické konstrukce, které mají svůj původ v rozdílné tvrdosti těchto součástí.

c) optické vady izolačních skel: – bodové tahy (neprůhledné tečky, bublinky a cizí těliska). Mikrometrem s přesností na desetinu milimetru se změří největší rozměr (průměr nebo délka) těchto vad. Zaznamená se počet a rozměry bodových vad a jejich vztah ke čtyřem kategoriím bodových vad. Jsou přípustny, tudíž nelze uznat: Rozměr jádra bodových vad, mm Plocha tabule skla A:>0.2 a <=0.5 Bez omezení B:>0.5 a <=1.0 2 C:>1.0 a <=3.0 1 D:> 3.01 Minimální vzdálenost mezi vadami kategorie B nesmí být menší než 500 mm. Vady, které vedou k lomu, nejsou povoleny. – lineární/protáhlé vady (cizí těliska, vlasové nebo hrubé škráby). Zkoušená tabule skla je osvětlena za podmínek podobných rozptýlenému dennímu světlu. Místo pozorování je ve vzdálenosti 2 m od skla, přičemž se dodržuje směr prohlížení kolmo k povrchu skla. Tabule skla se prohlédne a zaznamená se přítomnost viditelných rušivých vad. Při prohlídce jsou lineární ( protáhle vady ) nepřípustné (viditelné ze 2 m)

d) jiné vady izolačních skel a jiných typů skel (connex, stopsol aj.) se posoudí dle pokynů výrobců skel a příslušných norem.

6.3. Ozdobné dveřní výplně
Z reklamací jsou vyloučeny vady:

– způsobené od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně, rovněž působením ostrých, či tvrdých předmětů na výplň, abrazivních a agresivních čisticích prostředků

– způsobené z důvodu neodstranění ochranné fólie nejpozději do 1 měsíce od dodání

– poškození skleněných výplní a vitráží agresivními čisticími prostředky obsahujícími alkohol, líh, rozpouštědla, chemikálie apod.

– povrchové vady nerozpoznatelné pouhým okem za denního světla ze vzdálenosti 1 metru od dveřní výplně. Odlišné povrchové struktury rámečků a povrchu výplně jsou povoleny. Tento rozdíl nesmí být rozpoznatelný ze vzdálenosti větší, jak 3 m. Ornamentní montované rámečky se považují za ozdobný komponent a jejich velikost tak podléhá rozměrové toleranci +/- 2% délky hrany. – prohnutí dveřní výplně může být uznáno jako oprávněná reklamace pouze v případě že se jedná se o dveřní výplň v oboustranně bílé barvě, nebo o plastovou dveřní výplň s povrchovou úpravou dřevní dekor a prohnutí ve středu výplně v zabudovaném stavu je větší než 10 mm, případně větší než 0,5 % délky výplně.

6.4. Venkovní a vnitřní parapety
Důvod k neuznání reklamace je zejména:

– uplynutí záruční lhůty v době uplatnění reklamace

– zanedbání údržby zboží

– mechanická poškození nebo mimořádné opotřebení způsobené uživatelem

– po pokládce parapetu není možno provádět stavební práce, které vyžadují vlhký proces, jež by měly za příčinu přenesení vlhkosti do parapetu

– záruka se nevztahuje na poškození pískem nebo jinými tvrdými nečistotami, vrypy ostrými předměty, nešetrným zacházením, které způsobil odběratel, nebo uživatel

– rovněž se záruka nevztahuje na poškození zboží živelnými pohromami

v případě reklamace již osazených parapetů se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné při rozptýleném denním světle na vzdálenost 1,5 metru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné

– různorodá povrchová poškození vnitřních i vnějších parapetů a vady (např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého či objektivně nedefinovatelného důvodu vzniku, bubliny) jsou přípustná jen tehdy, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

6.5. Interiérové žaluzie
Oprávněná reklamace:

– nedoklápění – prodřený provázek, žebříček při dodání

– nefunkčnost – porucha el. řízení při dodání

– šikmý chod mimo toleranci: do výšky žaluzie 1,5 m je tolerance šikmého chodu na koncích žaluzie ± 5 mm, nad 1,5 m je tato tolerance ± 6 mm.

Definice doklapění: Horizontální žaluzie obvykle nedovírá po celé výšce stejně a rovnoměrně (v horní části bývá dovřena lépe, ve spodní bývá více pootevřená). Tato skutečnost je konstrukční vlastnost a nelze ji považovat za nedostatek žaluzie. Žaluzie je dostatečně doklopena, pokud po celé výšce nepropustí přímý světelný tok, který dopadá přímo na rovinu žaluzie. Tento požadavek se nevztahuje na prostřihy v lamelách a mezeru mezi horním nosníkem a první lamelou. Ověřuje se pomocí bodového světelného zdroje vedeného kolmo k rovině žaluzie po celé její výšce. Záruka se nevztahuje na: – vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je výrobek určen

– vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele

– vady, na které byl odběratel předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu překročení garantovaného rozměru nebo atypického provedení)

– odchylky v typu a množství zboží způsobené chybnou objednávkou

– odlišné odstíny lamel u zakázek (objednávek zboží), které jsou vyráběny na dvě nebo více částí (nebo ve dvou či více termínech), – odlišné odstíny jedné barvy lamel z přírodních materiálů (jedná se o přírodní materiál a tónování odstínů je vlastnost, nikoliv vada) – žaluzie nejsou určeny k úplnému zatemnění, tatoskutečnost není předmětem reklamace.

6.6. Sítě proti hmyzu
Oprávněné reklamace:

– prohnutí profilu mimo toleranci oproti zadanému rozměru (nad 4mm )

– rozměr sítě mimo toleranci oproti zadanému výrobnímu rozměru (tolerance -2 mm).

Záruka se nevztahuje na:

– vady zboží způsobené jiným používáním výrobku, než ke kterému je výrobek určen

– vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele

– vady, na které byl kupující předem upozorněn (zvláště pak závady vzniklé z důvodu atypického provedení)

– vady způsobené překročením mezního rozměru jednotlivých výrobků (např. max. šířka, výška, plocha) jsou uváděny ve všech materiálech výrobců

– odchylky v typu a množství zboží způsobené chybnou objednávkou

– odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance

– vady způsobené umístěním do nevhodného prostředí.

6.7. Nebráni-li vada dodaného zboží řádnému užívání tohoto zboží a jde o vadu odstranitelnou, je dodavatel povinen na vlastní náklady provést:

– opravu, případně výměnu nefunkčního kování z důvodu vady kování, chybné montáže kování nebo nesprávné montáže výrobku

– výměnu vadného zasklení s prokazatelnou výrobní vadou (kaz ve skle, který překračuje podmínky dané normou ČSN 1279-5, znečištění v meziskelním prostoru, uvolněná meziskelní příčka, rosení mezi skly)

– záruka se nevztahuje na rosení izolačního dvojskla v interiéru – příčinou je nadměrná vlhkost v místnosti, tj. nedodržení hygienických zvyklostí (větrací režim) a případné rosení izolačního dvojskla v exteriéru z důvodu fyzikálních jevů, což je známkou použití skel s velmi dobrými izolačními vlastnostmi.

6.8. Nebráni-li vada dodaného zboží řádnému užívání tohoto zboží a přitom jde o vadu neodstranitelnou, odběratel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

6.9. Oprava nebo výměna se uskuteční bez zbytečného prodlení v termínu, který umožňuje výrobní a organizační proces u dodavatele.

6.10. Bráni-li vada zboží jeho řádnému užívání (neodstranitelná vada) má odběratel právo na: – výměnu za zboží bez vad

6.11. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez písemného souhlasu společnosti Okna Moravčík s.r.o přičemž dodavatel může vždy reklamaci vyřešit výměnou vadného zboží za zboží bezvadné.

6.12. Při jakémkoli cizím zásahu (tj. mimo pověřené pracovníky společnosti Okna Moravčík s.r.o) do konstrukce výrobku pozbývá platnost záruka v plném rozsahu. Vystavujete se tak nebezpečí znehodnocení výrobku.

7. Závěrečná ustanovení


7.1. Pokud dodavatel reklamaci odběratele posoudí jako neoprávněnou, má dodavatel nárok na úhradu ze strany odběratele účelně vynaložených nákladů na posouzení reklamace a v případě provedení opravy i nákladů na opravu zboží.

7.2. Pokud odběratel požaduje prověření jakosti zboží nezávislými institucemi, hradí i náklady spojené s odběrem vzorku, provedením zkoušek. V případě, že výsledky takto provedených nezávislých expertíz nevyhoví příslušným technickým předpisům, normám, náklady na jejich provedení hradí dodavatel.

7.3. Nárok odběratele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením kupní ceny nebo její části ze strany odběratele. Není přípustný ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků ze strany odběratele.

7.4. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18.10.2022